Team

 • Leonid Kalneus

  Leonid Kalneus

  Head of the team

 • Alexey Romanenko

  Alexey Romanenko

  Volunteer coordinator

 • Denis Yakovlev

  Denis Yakovlev

  Program committee member

 • Daniel Onoshko

  Daniel Onoshko

  Program committee member

 • Alexey Akulovich

  Alexey Akulovich

  Program committee member

 • Yuriy Kashnikov

  Yuriy Kashnikov

  Program committee member

 • Sveta Sharipova

  Sveta Sharipova

  Website team, developer

 • Anastasiya Ozherelyeva

  Anastasiya Ozherelyeva

  Website team, translator

 • Amina Kotomanova

  Amina Kotomanova

  Illustrator

 • Lev Novokreshchenov

  Lev Novokreshchenov

  Member of the family